2019-05-14

Styrelsen för Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. kallar till extra föreningsstämma tisdagen 28 maj 2019 klockan 14.30. Den extra stämman hålls på Stockholms Estetiska Gymnasium; sal kommer att meddelas på Schoolsoft och anslås på skolan.

Bolagsverket har gett STEG föreläggande om att det i föreningens stadgar måste framgå var elektroniska stämmokallelser ska utfärdas. Styrelsen föreslår att det i de paragrafer som reglerar stämmokallelse förs in en formulering om att kallelse ska ske via skolans hemsida och på digital skolplattform.

Detta är den andra extra stämma som sammankallas i ärendet; stadgarna fastslår att stadgeändringar ska antas av två på varandra följande stämmor med minst fyra veckors mellanrum. En första extra stämma antog enhälligt styrelsens förslag måndagen 29 maj 2019.

Dagordning och stadgeändringsförslag bifogas.

STEG – Extra stämma 190528 dagordning och förslag