Kallelse

Styrelsen kallar till extra föreningsstämma i Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. Stämman kommer att äga rum vid Stela ytan utanför expeditionen på STEG tisdag 6 december 2022 klockan 14.30 och beräknas ta cirka 15 minuter i anspråk.

Orsaken till den extra stämman är att ordinarie föreningsstämma 25 oktober 2022 enhälligt röstade för styrelsens förslag till ändringar av föreningsstadgarna. För att ett stadgeändringsförslag ska gå igenom krävs att det antas av två på varandra följande stämmor med minst fyra veckors mellanrum; minst två tredjedelar av de röstande vid varje stämma ska rösta för förslaget. Denna extra stämma blir således andra beslutstillfället för detta förslag.

Dagordning för stämman och styrelsens förslag till stadgeändringar finns på Schoolsoft.